โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง รองรับการเดินทางการเดินทางในแนวเหนือ-ใต้ จากพืน้ ที่กรุงเทพชัน้ ในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปถึงพืน้ ที่ด้านใต้ของฝั่งธนบุรีใกล้บริเวณรอยต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะโครงการ

แนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูนเปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดินแล้วเบี่ยงเข้าสู่ถนนสามเสนบริเวณคลองบางซื่อ ผ่านโรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนวัดจันทร์สโมสรโรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ ผ่านคลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศวิหาร แยกผ่านฟ้า ถนนราชดำเนินกลาง เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดา สวนรมณีนารถ ตลาดสามยอด ตรงเข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดแยกมไหสวรรย์ เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ จากนั้น ปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับ ผ่านแยกถนนจอมทองแยกถนนประชาอุทิศ ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร สิ้นสุดเส้นทางบริเวณราษฎร์บูรณะ มีระยะทางรวมประมาณ 20 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.2 กม. และเป็นโครงสร้างทางยกระดับ 6.8 กม. มีสถานีทั้งสิ้น 16 สถานี (สถานีใต้ดิน 11 สถานี ,สถานียกระดับ 5 สถานี)

3. ประมาณการจำนวนผู้โดยสาร

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตามผลการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสารของ สนข. พบว่า จะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 502,000 คน - เที่ยว/วัน ในปีเปิดบริการในปี 2562

4. วงเงินลงทุน

โครงการฯ มีค่าลงทุนรวมประมาณ 66,820 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้                               

- ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 4,740 ล้านบาท
- ค่างานโยธา (ไม่รวมศูนย์ซ่อมบำรุง) 46,800 ล้านบาท
- ค่างาน E&M 15,280 ล้านบาท
รวม 66,820 ล้านบาท


ที่มา : รายงานการศึกษาปรับแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ ฉบับธันวาคม 2552 ดำเนินการโดย สนข.